DM i Star Trek 2002

© 2013 André Stæhr Kontakt

Regler tor afholdelse at DM i Star Trek

Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober og går ud på at finde den person bosiddende i Danmark, der ved mest om Star Trek.

Nærværende regelsæt beskriver forholdene omkring konkurrencen, og der kan desuden foreligge et tillæg for det enkelte år, som beskriver undtagelser og særlige forhold ved afholdelsen det enkelte år.

Deltagere
Alle, der ønsker det, er velkomne som deltager i konkurrencen. Dette gælder både medlemmer og ikke-medlemmer af trekkies.dk. Deltagerne skal være bosiddende i Danmark, dette fastsættes på tro og love, og kontrolleres normalt ikke i forbindelse med konkurrencen. Konkurrencen er desuden åben for publikum også både medlemmer og ikke-medlemmer af trekkies.dk.

Deltagere i konkurrencen møder bare op på afholdelsesdagen og får udleveret en skriftlig prøve. Der er ingen forhåndstilmelding.

Foreningens formand og alle de personer, der er medlem af DM-quizudvalget er udelukket fra deltagelse i konkurrencen i det år, hvor de på denne måde er involvereret i afholdelsen af konkurrencen. Da ubrugte spørgsmål kan anvendes året efter, så er de personer, der har en direkte kontakt/kendskab med spørgsmålene (DM-quizudvalg) desuden udelukket fra deltagelse i det efterfølgende år.

En person, der 3 år i træk har vundet titlen som "Danmarksmester i Star Trek" er udelukket fra deltagelse i konkurrencen i de 2 efterfølgende år. Denne person vil så normalt altid få tilbudt opgaven som overdommer i året efter den 3. sejr. Vær opmærksom på, at hvis personen påtager sig opgaven som overdommer i begge år, så vil dette resultere i fortsat udelukkelse det 3. år jvf reglen for dem med kendskab til spørgsmålene.

Konkurrencen
Selve DM konkurrencen er 3 delt. Først en skriftlig prøve, så en mundlig finale og til sidst en head-to-head konkurrence. Vinderen af head-to-head konkurrencen udpeges som årets Danmarksmester i Star Trek.

Skriftlig prøve
I den skriftlige prøve, er alle (jvf. reglerne om deltagere) velkomne til at få udleveret en prøve. Prøven består af mellem 40 og 80 skriftlige spørgsmål, der kan besvares entydigt. Der kan være 2 typer spørgsmål. Enten hvor svaret skrives og et svar godkendes, selv om svaret er stavet forkert, hvis der ikke kan være tvivl om meningen. Eller i form af Multiple Choice, hvor der anføres et antal svar muligheder (min. 3), hvor det korrekte svar skal afkrydses. Prøven kan have en blanding af de 2 typer spørgsmål.

Det er forbudt at bruge hjælpemidler i nogen form under besvarelsen af den skriftlige prøve og forbudt at samtale med andre under prøven. Prøverne uddeles og indsamles indenfor 90 minutter (endelige tidspunkter fastsættes i forbindelse med arrangementets program det enkelte år).

Deltagerne kan få udleveret og afievere deres prøve frit inden for dette tidsrum. De skal altså ikke være tilstede ved start, men kan ankomme senere med det resultat, at de har kortere tid til rådighed. Ingen deltagere har krav på en minimum tid til prøven.

De kan også afievere inden tidens udløb, men en prøve der først er afleveret kan ikke udleveres igen eller ændres. Besvarelse af den skriftlige prøve foregår altid i et lukket rum hvor der ikke er andre aktiviteter.

Efter at alle skriftlige prøver er afleveret, så kontrolleres de af hjælpedommerne og overdommeren. I tvivls tilfælde har overdommeren altid den endelige afgørelse om et svar er korrekt.

Så gøres klar til den mundtlig finale, hvor de 4 personer med flest rigtige i den skriftlige prøve og det tidligere år Danmarksmester er deltagere i, det tidligere års Danmarksmester behøver ikke besvare den skriftlige prøve. Er det tidligere års Danmarksmester udelukket fra deltagelse Qvf reglerne om deltagere), så går de 5 personer med flest rigtige i den skriftlige prøve til finalen. Deltagelse kan ikke opnåes på anden måde.

Skulle der opstå lighed i antallet af rigtige svar, så der bliver flere end 4/5 deltagere til den mundtlige finale, så afholdes der en ekstra skriftlig finale mellem de der måtte have samme antal af rigtige svar. Spørgsmålene i den ekstra skriftlige finale skal være af en meget høj sværhedsgrad.

Mundtlig finale
I den mundtlig finale bruges et "tryk-knap system", hvor hver deltager kan markere med lys og lyd, at de ønsker at svare på et spørgsmål. Deltagerne placeres på række, så de alle får lige mulighed for at følge med på en eller flere TV skærme i forbindelse med videospørgsmålene. De skal have papir og blyant tilrådighed som eneste hjælpemiddel.

Publikum der besvarer eller kommer med hjælpende tilråd under konkurrence kan blive bortvist. DM-quizudvalget skal sammensætte arrangementet sådan, at publikum får god mulighed for at følge konkurrencen og spørgsmålene, samt se videospørgsmålene.

Den mundtlige finale afvikles af Quizmasteren Til den mundtlige finale anvendes 2 former for spørgsmål.

  • Almindelige "spørgsmål og svar", hvor Quizmasteren stiller et spørgsmål og deltagerne trykker sig ind og den der kommer først får lov at svare. Svares der forkert, så gives de andre 4 chancen for at trykke sig ind endnu en gang og svare. Er svaret igen forkert, så giver quizmasteren det rigtige svar. For hver korrekt besvaret spørgsmål gives I point.

  • Videospørgsmål, hvor deltagerne først ser en videosekvens, og derefter stiller quizmasteren mellem 4 og 8 spørgsmål, der relaterer sig direkte til den viste sekvens. En variant af dette er, hvor man skal gætte, hvilke afsnit sekvensen er klippet fra. Spørgsmålene kan enten stilles i samme form, som "spørgsmål og svar" eller i en form, hvor alle deltagerne får chancen for at svare. Videosekvensen kan være taget direkte fra et afsnit eller film eller den kan være sammenklippet fra flere forskellige. Der gives I point for hvert korrekt svar eller gættet afsnit, og der kan være flere deltagere, der får point samtidigt.

I den mundtlige finale stilles der i alt 60 spørgsmål fordelt på de 2 typer, hvor videospørgsmålene tæller med det antal spørgsmål, der er til sekvensen. Der skal være en overvægt af spørgsmålsvar typen. Efter de 60 spørgsmål, så gøres op, hvem der har flest point. De 2 deltagere, der på dette tidspunkt har opnået flest point går videre til head-to-head konkurrencen. Er der pointlighed, så afgøres det med "sudden-death" (første point scoret) hvem der går videre.

Der stilles et ekstra spørgsmål af gangen, som kun kan besvares af de indvolverede kandidaterne, den der først scorer point vinder. Dette gentages indtil de to finalister er fundet (normalt kun et eller to spørgsmål).

De tre deltagere som ikke går til head-to-head konkurrencen betragtes alle som om de har fået en 3. plads i DM konkurrencen og benævnes med "slutrunde deltager".

Head-to-head konkurrence
Begge deltagerne i head-to-head konkurrencen starter forfra med 0 point uanset, hvor mange point de opnåede i den mundtlige finale. Head-to-head konkurrencen fungerer på samme måde som den mundtlige finale, men hvor kun de 2 deltagere har mulighed for at svare, og den anden deltager får ikke mulighed for at svare, selv om den der trykker hurtigst svarer forkert.

I head-to-head konkurrencen skal der være en overvægt af video spørgsmål. I head-to-head konkurrencen stilles i alt 60 spørgsmål, og den af de 2 deltagere, der herefter har fået flest point udnævnes til Årets Danmarks Mester i Star Trek.

Ved pointlighed efter 60 spørgsmål, så skilles 3 ekstra spørgsmål. Skulle der stadig være pointlighed, så afgøres vinderen herefter med "sudden-death" reglen, hvor der stilles et spørgsmål af gangen og først til at score point vinder.

Når finalen er afsluttet og Danmarks mesteren i Star Trek er udpeget, så er deltagere velkomne til at få deres rettede skriftlige prøver med hjem.

Konkurrencens spørgsmål
Spørgsmålene som anvendes i konkurrencen indsamles og sammensættes af DM-quizudvalget. De kan efter eget valg anvende en række personer som spørgsmålsskrivere. Alle spørgsmål skal kontrolleres og godkendes af overdommeren inden konkurrencen.

Når dette er sket sendes alle spørgsmål til formanden til orientering. Alle de anvende spørgsmål skal kunne besvares entydigt og uden forklaring. De skal alle være relaterede til Star Trek TV serien eller Star Trek filmene jvf. nærværende regler.

Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i enhver information, der kan bekræftes på basis af følgende materiale:

- Alle afsnit fra TOS
- Alle afsnit fra TNG
- Alle afsnit fra DS9
- Alle afsnit fra VOY
- Star Trek-filmene 1-9
- Star Trek-kronologien (nyeste bog udgaver)
- Star Trek-Encyclopedien (nyeste bog udgaver)

Information, der forekommer modstridende i det godkendte materiale, bør så vidt muligt undgåes i forbindelsen med spørgsmålene i konkurrencen. Skulle dette alligevel forekomme, så har overdommeren den endelige afgørelse om svaret er korrekt.

De ny producerede Star Trek afsnit godkendes i konkurrencen året efter at den tilhørende sæson er afsluttet i USA. For Enterprise betyder dette at Sæson I, der bliver afsluttet i USA i år 2002 er godkendt til konkurrencen i år 2003.

Ny producerede film godkendes straks efter premieredatoen i danske biografer, og hvis filmen ikke vises i danske biografer, så godkendes filmen tidligst I år efter premieredatoen i USA.

Afholdelse
Arrangementet afholdes den sidste lørdag i oktober i København. I forbindelse med DM konkurrencen afholdes der normalt også en række andre aktiviteter, disse aktiviteter arrangeres af DM arrangements udvalget. Selve DM quizzen vil foregå påfølgende måde :

- Uddeling af Skriftlige prøver
- Indsamling af skriftlige prøver
- Rettelse af prøver
- Annoncering af finalister
- Den mundtlige finale
- Pause
- Head-to-head finale
- Udnævnelse af Danmarksmesteren i Star Trek

Præmier
I forbindelse med DM konkurrencen vil der altid være præmiering til alle deltagerne i den mundtlige finale. Størst præmie til Vinderen, lidt mindre til anden pladsen og mindre og forholdsvis ens præmier til de 3 tredieplads havere.

Præmierne fremskaffes af markedsføringgruppen og/eller bestyrelsen i trekkies.dk og skal fortrinsvis bestå af sponsorater og reklamegaver fra forretninger og andre Star Trek interessenter. Den præcise sammensætning vil derfor variere fra år til år, afhængigt af hvilken støtte det har være muligt at finde.

Præmierne stilles til rådighed for DM-quizudvalget, der fastsætter fordelingen til finalisterne, og hvis der er mange præmier tilrådighed kan udvalget fastsætte anden brug af disse f. eks. til publikumspræmier, trøste præmier etc.

Vandrepokal
Foruden de årligt indsamlede præmier, så blev der i år 200 I indstiftet en vandrepokal, der med tilbagevirkendekraft hvert år indgraveres med navnet på vinderen af Danmarks Mesterskabet. Pokalen forevises ved arrangementet og stilles frem ved alle større arrangementer, hvor trekkies.dk deltager, men vinderen kan ikke tage den med hjem, den tilhører trekkies.dk.

Desuden modtager Danmarksmesteren en lille årspokal/krus, der kan beholdes.

Sponsorer
Bestyrelsen har alle beslutninger omkring sponsorater i forbindelse med konkurrencen og arrangementet. Dette gælder både indsamling af præmier, modtagelse af sponsorater, annoncering af reklamegaver og eventuel tilstedeværelse for forretninger.

Danmarksmester titlen
Titlen som Danmarksmester i Star Trek kan bæres af vinderen indtil næste års afholdelse af konkurrencen.

Vinderen modtager præmier i henhold til afsnittet om præmier og har pligt til at stille op til billeder, der annonceres via trekkies.dk's hjemmeside og muligvis Subspace.

Indsigelser
Alle indsigelser i forbindelse med konkurrencen skal bringes til overdommerens kendskab senest på afholdelsesdagen af Danmarksmesterskaberne. Indsigelserne vil så blive gennemgået og vurderet af Overdommeren, hjælpedommerne og formanden for trekkies.dk.

I sidste ende har bestyrelsen, evt. repræsenteret af formanden, den endelige afgørelse. Kun indsigelser, der har direkte virkning på, hvem der er gået videre i konkurrencen eller udpegelse af Danmarksmesteren vil blive behandlet, alle andre indsigelser betragtes om under bagatelgrænsen.